Regulamin Konferencji

  • Home
  • /
  • Regulamin Konferencji

REGULAMIN VIII KONFERENCJI TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ – „LECH CONFERENCE”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w VIII Konferencji Trenerów Piłki Nożnej – Lech Conference.
2.    VIII Konferencja Trenerów Piłki Nożnej – Lech Conference (zwana dalej: „Konferencją”) odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 roku.
3.    Konferencja odbędzie się w następującej lokalizacji: Hala Widowiskowo-Sportowa Arena, mieszcząca się przy ulicy Wyspiańskiego 33 w Poznaniu, 60-751 Poznań.
4.    Organizatorem Konferencji jest KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116034, NIP 787 19 38 871, kapitał zakładowy 2.150.000 zł pokryty w całości (zwana dalej: „Organizatorem” albo „KKS Lech”).
5.    W ramach Konferencji odbędą się wykłady, panele dyskusyjne oraz sesje praktyczne, dzięki którym będzie można porównać  metody treningowe różnych Akademii Piłkarskich.
6.    Wstępny harmonogram oraz program Konferencji dostępny jest na następującej stronie internetowej Organizatora: www.lechcup.pl

§ 2 Zasady uczestnictwa i warunki płatności

1.    Uczestnikami Konferencji są trenerzy, szkoleniowcy piłki nożnej oraz inne osoby zainteresowane działalnością trenerską w piłce nożnej, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz wnieśli opłatę za konferencję w odpowiednim terminie.
2.    Każdy Uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji.
3.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej konferencji: www.lechcup.pl
4.    Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie, a następnie odesłanie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w punkcie II.1, oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy KKS Lech podany podczas rejestracji w maksymalnym terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zarejestrowania uczestnictwa na stronie internetowej: www.lechcup.pl.
5.    Opłatę za konferencję należy uiścić w odpowiedniej wysokości, według tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej: www.lechcup.pl.
6.    W przypadku nie wniesienia przez Uczestnika opłaty za konferencję w terminie, o którym mowa w punkcie II.4. lub w punkcie II.7. zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.
7.    Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników Konferencji pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
8.    W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika opłaty konferencyjnej w terminie oraz wysokości zgodnej z tabelą opłat, znajdującą się na stronie internetowej: www.lechconference.pl, Uczestnik nie ma prawa uczestnictwa w Konferencji.
9.    W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
10.    Organizator może wystawić fakturę VAT za udział w Konferencji, wyłącznie w przypadku indywidualnej prośby Uczestnika o wystawienie faktury.

§ 3 Prawa Organizatora

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych.
3.    Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konferencji.

§ 4 Postanowienia końcowe

1.    W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom opłatę konferencyjną na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
2.    W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
3.    We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4.    Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby KKS Lech.
5.    Organizator konferencji zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
6.    Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter informacji poufnych i będą służyć KKS Lech wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy KKS Lech a Uczestnikami Konferencji.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8.    Każdy Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja, jak również w miejscu swego zakwaterowania lub pobytu.
9.    Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu mienie Organizatora Konferencji (np. słuchawki do tłumaczenia symultanicznego). W szczególności jest odpowiedzialny za zwrot mienia w stanie niepogorszonym, jak również za wszelkie zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia.
10.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji przez KKS Lech w celu organizacji Konferencji.
11.    Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika konferencji do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w KKS Lech i w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.